Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SATORI!-groep bv gevestigd te Meppel.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer:
de onderneming ‘Satori!-groep bv’, gevestigd te Meppel (7944 HT) aan het adres Industrieweg 1B-2, die onder meer handelt onder de handelsnaam: Satori!-groep bv.

b. Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

c. Opdracht:
in algemene zin elke door Opdrachtnemer van Opdrachtgever aanvaarde Opdracht.

d. Werk:
het totaal van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Opdrachtnemer geleverde materialen.

e. Overeenkomst:
elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging, zijnde de door beide partijen getekende aanbieding van Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Opdrachtnemer.
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet geaccepteerd. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens van welke aard dan ook, welke door Opdrachtnemer voor juist worden aangenomen.
3.2 In de offerte wordt omschreven welk Werk uitgevoerd zal worden. Opdrachtgever mag, met inachtneming van al hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, afgaan op hetgeen als werk door Opdrachtnemer is voorgesteld.

Artikel 4: De totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de Opdracht door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard, dan wel de Opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.
4.2 De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd af te gaan op mededelingen van (medewerkers van) de Opdrachtgever, zoals het verstrekken van inlichtingen, het aangaan van de Overeenkomst, het aanvaarden dan wel bedingen van voorwaarden en al wat met de Overeenkomst heeft uit te staan. Opdrachtnemer is gerechtigd deze mededelingen te beschouwen als namens de (rechtspersoon van de) Opdrachtgever gedaan.
4.4 Indien en voor zover bepalingen in de Overeenkomst afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, gaat voor hetgeen in de Overeenkomst door partijen is overeengekomen.
4.5 Mocht 1 jaar na ondertekening door de opdrachtgever geen opdracht tot uitvoering worden gedaan, kan Satori de tarieven aanpassen die op dat moment gelden.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Indien prijzen van de hulpmiddelen van de Opdrachtnemer, waarbij onder hulpmiddelen in ieder geval wordt begrepen toeleveringen, (hotel)accommodatie, vervoer/brandstof, diensten van derden dan wel welke voor de uitvoering van het werk door Opdrachtnemer in te kopen goederen/diensten dan ook, vanaf het uitbrengen van de offerte door Opdrachtnemer met meer dan 2,5 % stijgen is Opdrachtnemer gerechtigd de volledige prijsstijging bij Opdrachtgever in rekening te brengen met een maximum van 7%.

Artikel 6: Uitvoering van de Opdracht

6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, met uitzondering van die aanwijzingen die Opdrachtgever tijdig en verantwoord verleent, alles naar beoordeling van de Opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van een Opdracht. De kosten hiervan worden conform de verstrekte opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever doorberekend.
6.3 Indien de Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet bekend waren en welke in de risicosfeer van Opdrachtgever liggen, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever alle gegevens, bescheiden en informatie, welke Opdrachtnemer Overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer heeft gesteld en/of indien de Opdrachtgever in één of meer van haar verplichtingen uit Overeenkomst tekortschiet.
6.5 Is door Opdrachtnemer ondeugdelijk nagekomen, dan geeft dat Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden; evenmin lijdt ondeugdelijke nakoming tot restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs. Wel heeft Opdrachtgever bij ondeugdelijk nakomen het recht de Opdracht opnieuw uit te laten voeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten, nieuwe materiaalkosten en kosten van (andere) hulpmiddelen opnieuw in rekening brengen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder wordt verstaan maar daartoe niet beperkt, onjuiste toelevering van informatie door Opdrachtgever (als bedoeld in art. 3.1 van deze Algemene Voorwaarden), ziekte van Opdrachtnemer, ziekte van derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Opdracht danwel de redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen (andere) stagnaties in de normale gang van zaken in zijn onderneming,
worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
7.2 Opdrachtgever heeft het recht, indien de situatie zich voordoet zoals in het 1 lid van dit artikel omschreven, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen nadat Opdrachtnemer na een termijn van vier (4) weken na de eerste datum van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtnemer, niet in staat is tot nakoming te geraken in welk geval Opdrachtgever gehouden is 30 % van de overeengekomen prijs aan Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid / exoneratie

8.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten, en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van een zorgvuldig beroepsbeoefenaar kan worden worden verwacht.
8.2 Indien sprake is van een situatie waarin Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden wordt en schadeplichtig is, is die aansprakelijk- en schadeplichtigheid beperkt tot het
bedrag, dat op grond van de door Opdrachtnemer afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval wordt uitgekeerd vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal bij aansprakelijkstelling zijn verzekeringsmaatschappij aanspreken. Elke andere schade wordt uitgesloten met uitzondering van bewust roekeloos dan wel opzettelijk handelen/nalaten van Opdrachtnemer.
8.3 De volgende schade wordt immer door Opdrachtnemer uitgesloten:
– schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer welke het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie;
– schade die het gevolg is van overmacht;
– indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade;
– schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen ongeacht of deze opzettelijk of bewust roekeloos hebben gehandeld.
8.4 Indien en voor zover Opdrachtnemer, in welk geval en onder welke omstandigheden dan ook, zelf schadeplichtig is en tot uitkering aan Opdrachtgever dient over te gaan zonder dat de verzekeraar van Opdrachtnemer tot uitkering overgaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 15.000,00 dan wel, in het geval de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voor uitvoering van het Werk in rekening te brengen prijs lager is dan € 15.000,00, tot de hoogte van die prijs alles met inachtneming van het bepaalde in art. 8.3.

Artikel 9: Opzegging / annulering / uitstel / deelnemersaantal

9.1 Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde, doch enkel schriftelijk, opzeggen.
9.2 Indien de opzegging geschiedt vóór vier (4) weken voor de overeengekomen datum van de aanvang van de werkzaamheden, is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij opzegging binnen vier (4) weken voor de overeengekomen datum dient de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs te voldoen.
9.3 Het bepaalde in art. 9.2 laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om alle andere schade die Opdrachtnemer lijdt vanwege de opzegging/annulering door Opdrachtgever te verhalen op de Opdrachtgever.
9.4 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Opdrachtgever/ nemer een natuurlijke persoon is – de andere partij onder curatele is gesteld, indien sprake is van toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, en/of de andere partij overlijdt.
9.5 Uitsluitend indien de Opdrachtgever (1) een verzoek om uitstel (2) schriftelijk doet, alsmede (3) vóór de termijn van vier weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van het Werk alsmede waarbij (4) de Opdrachtgever een nieuwe aanvangsdatum voorstelt, kan Opdrachtnemer dit verzoek in behandeling nemen.
9.6 Opdrachtnemer wijst het verzoek om uitstel als bedoeld in art. 9.6 schriftelijk af of toe en wel binnen drie werkdagen na ontvangst van het in art. 9.6 bedoelde bericht.
9.7 Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven Werk (Interactief Klantpanel/Klantarena®/
workshop/training) onder het door ons gestelde minimum ligt, zijn wij gerechtigd genoemde Werk af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid geboden worden het Werk uit te stellen onder de volgende betalingsvoorwaarden: verplaatsing van een Interactief Klantpanel/Klantarena®/workshop/training binnen 5 werkdagen voor uitvoering wordt 500 euro in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor uitvoering wordt € 1.250,00 in rekening gebracht.

Artikel 10: Betaling / Incasso

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever een voorschotnota toe te zenden, ongeacht of dit voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt, indien door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden / hulppersonen betalingen dienen te worden verricht dan wel indien de Opdrachtnemer redelijkerwijs zich op het standpunt stelt of kan stellen dat Opdrachtgever in haar verplichtingen uit Overeenkomst tekort zal schieten.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer krachtens de wet ten dienste staan.

10.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit de Overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die Overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schade-vergoeding te vorderen.

10.5 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van € 250,00 over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld Overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

10.6 Naast de in art. 10.6 bedoelde kosten komen tevens voor vergoeding in aanmerking die juridische kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van een geschil, van welke aard dan ook, met Opdrachtgever en ongeacht of die kosten als gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk aan te merken zijn. Hieronder worden in het voorkomende geval uitdrukkelijk bedoeld alle advocaatkosten.

Artikel 11: Reclame

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen twee (2) maanden na het tijdstip dat de werkzaamheden zijn verricht of na datum factuur. Bij niet tijdig reclameren, vervalt elk recht op (aanvullende) nakoming of schadeplichtigheid door respectievelijk van Opdrachtnemer.

11.2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: ‘stukken’) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan de stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. Indien de Opdrachtgever in één van de in dit lid genoemde verplichtingen tekortschiet, is zij gehouden een onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst verschuldigde boete te voldoen van € 10.000,00 alsmede, bij voortduring van overtreding, een boete van € 450,00 per overtreding per dag of gedeelte van een dag.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de stukken bij Opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste schriftelijke verzoek aan de Opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag lopende vanaf de datum waarop -ingevolge het schriftelijke verzoek- de stukken geretourneerd dienen te zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om naast deze boete, welke geen schadevergoedend karakter draagt, haar volledige schade als gevolg van het niet afdragen van de stukken, van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat de hem door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens vertrouwelijk zijn. Opdrachtnemer zal in het licht daarvan op gepaste wijze omgaan met deze gegevens en deze gegevens enkel aanwenden ter uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Opdrachtnemer zal de gegevens niet aan derden ter kennis brengen, op welke wijze dan ook, anders dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle offertes en Overeenkomsten tot het uitvoeren van Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een Overeenkomst met Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle.

Icon Purple Terug naar Home