Afbeelding bij de case van Gemeente Noordoostpolder.
Gemeente Noordoostpolder
>
Expertarena

Behoefte
De gemeente Noordoostpolder is een middelgrote gemeente in de provincie Flevoland en wil graag de ondernemers binnen de gemeente betrekken bij het formuleren van nieuw sociaal-economisch beleid. Daarnaast willen zij graag inzicht in de wisselwerking tussen gemeente en onderwijs in de uitvoering van dat beleid. De gemeente heeft Satori gevraagd op welke wijze dit het beste in kaart kan worden gebracht en uitgevoerd.

Aanpak
Satori adviseerde de gemeente Noordoostpolder zeven Expertarena’s met ondernemers uit verschillende sectoren te organiseren. Onder leiding van een ervaren gespreksleider wordt een open dialoog gevoerd tussen ondernemers uit diverse branches enerzijds en ambtenaren en bestuurders en medewerkers van de gemeente Noordoostpolder en onderwijsinstellingen anderzijds. Om de inzichten uit deze Expertarena’s om te zetten naar concrete actie(s) is het advies tevens om workshops te houden voor medewerkers van de gemeente. Ter afsluiting van het traject adviseert Satori tijdens een bijeenkomst met ondernemers de nieuwe sociaal-economische agenda te toetsen zodat deze na eventuele aanpassingen en goedkeuring in behandeling kan worden genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Inzichten
Op basis van de Expertarena’s heeft de gemeente Noordoostpolder inzicht gekregen in:
– de belevingswereld van de doelgroep
– de relevante ontwikkelingen in de diverse sectoren
– de ambities van de ondernemers
– de barrières die ondernemers ervaren bij het realiseren van deze ambities in de gemeente
– de vijf leidende thema’s die bij ondernemers binnen alle sectoren spelen.

Resultaat en doorlooptijd
In een betrekkelijk korte tijd kon de werkgroep binnen de gemeente Noordoostpolder op basis van de inzichten en de gesprekken die zijn gevoerd met de ondernemers tijdens de arena’s de volgende acties noteren:

  • De vijf leidende en sectoroverstijgende thema’s, arbeidsmarkt, huisvesting, bereikbaarheid, positionering en samenwerking worden toegevoegd aan de Sociaal Economische Agenda.
  • De werkgroep stelt voor om de huidige Commissie Economische Ontwikkeling te vervangen door Regiegroep CEO. Deze regiegroep heeft als taken de samenhang tussen de verschillende thema’s en sectoren binnen de gemeente te bespreken en de achterban er bij te betrekken.
  • Daarnaast is het voorstel zes sectoroverleggen op te richten. Zij hebben als taak activiteiten met betrekking tot eerdergenoemde thema’s te bespreken en terug te koppelen, concrete afspraken te maken en verbinding te maken met de Regiotafels van Regio Zwolle. Bij deze sectoroverleggen schuiven naast de gemeente maximaal vijf deelnemers per sector aan.

Eind 2019 wordt de Sociaal Economische Agenda en worden bovenstaande voorstellen voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Icon Purple Terug naar Home